Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym informujemy, że Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest biuro ForHouse Nieruchomości Mateusz Kuśmierek, ul. Ludwika Waryńskiego 32B/2, 96-300 Żyrardów, NIP: 7431961881, REGON 381493800.

Osoba do kontaktu w sprawie Ochrony Danych Osobowych:
W sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez ForHouse Nieruchomości, mogą się Państwo kontaktować z Mateuszem Kuśmierkiem, pod adresem pocztowym wskazany powyżej lub poprzez adres email: biuro@forhouse-nieruchomosci.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w calach:
• Zawarcia i wykonania umowy/umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; przedstawienia ofert sprzedaży lub wynajmu nieruchomości; przedstawienia propozycji (ofert) kupna/najmu nieruchomości;
obsługi reklamacji - podstawa z art. 6 ust. 1 litera b) RODO.
• W celach marketingowych - podstawa z art. 6 ust. 1 litera b) RODO. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 12 miesięcy licząc od daty zaprezentowania lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa przez okres trwania tej umowy oraz/lub przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w zależności, który z okresów jest dłuższy.

Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazane:
• Podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
• Współpracującym z nami podmiotom – na zasadzie zleconych usług, gdzie dane zostaną powierzone – tj. dostawcy oprogramowania technicznego, które umożliwiają realizacje usług pośrednictwa; podmioty świadczące usługi prawne w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą; kancelariom notarialnym; innym podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – na podstawie umowy agencyjnej.
• Partnerom świadczącym usługi księgowe; pośrednictwa finansowego; ubezpieczeniowego.

Przekazanie danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych:
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do uzyskania kopii swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sytuacji, gdy dojdzie do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu proszę kontaktować się z osoba odpowiedzialną związaną z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email biuro@forhouse-nieruchomosci.pl lub pod adresem pocztowym siedziby ForHouse Nieruchomości Mateusz Kuśmierek wskazanym powyżej.